فیلمی از برداشت ژل رویال و بسته بندی آن

کارگاه تولیدی گلسا کندو